Typhoon Cafe1

548940_270395946375036_1431277319_n

TB6 Typhoon Cafe1

โดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา และวิศุทธิ์ พรนิมิตร
Sold out

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2548

Typhoon Cafe คือพื้นที่กึ่งแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะ
กึ่งหน้ากระดาษสำหรับเรียงร้อยความคิดเป็นตัวหนังสือ
กึ่งห้องฟังเสียงขับกล่อมของดนตรีเพื่อเชื่อมต่อ ผสมผสาน
และยืนยันว่าชีวิตของศิลปะสามารถพบเจอได้ในทุกศิลปะของชีวิต

ในเล่มนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life is Everywhere
ซึ่งเป็นการรวมทั้งงานศิลปะจากคุณไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
ความเรียงจากคุญภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
และดนตรี (CD) บันทึกการเล่นเปียโนสดของคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร จากประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *